Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic. Het adres van BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic is Hintham 37, 5246AC Rosmalen, met het KvK-nummer 63334526. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@byboclinic.nl, 0610342951 of per post: BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic, Hintham 37, 5246AC Rosmalen.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit gezichtsbehandelingen, deelbehandelingen, huidverbeteringsbehandelingen (zoals: laser, peelings, micro-needling, No-Needle-Skin-Booster, Genesis, plasmalift, Cosmelan en Mesoèclat).

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandelovereenkomst tussen BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic en u. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.byboclinic.nl.

3. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer u laat blijken met de opdracht in te stemmen (een behandeling boekt: online, telefonisch, Whatsapp/sms of per mail).

4. Prijs

 1. BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic mag de prijs voor de behandeling tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de afspraak
 2. Als BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft u het recht de afspraak te annuleren.

5. Annuleren/verplaatsen behandeling

 1. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren geannuleerd of verplaatst te worden. Als de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 2. Dit geldt ook als u niet komt opdagen op de afspraak (no-show).

6. Huisregels

Om de veiligheid van een behandeling na te kunnen waarborgen dient er gehouden te worden aan de volgende regels:

 • Bij een koortslip (ook opgedroogde) of andere infectie mag er niet behandeld worden. Dit dient minimaal 24 uur voor de behandeling doorgegeven te worden.
 • Bij laserbehandelingen en plasmalift: wanneer de huid gebruind is kan er niet behandeld worden. Wanneer de huid toch gebruind is dient dit 24 uur voor de behandeling doorgegeven te worden.
 • Neem minimaal 24 uur van te voren contact op bij het veranderen van medicatiegebruik.
 • Bij antibiotica mag er tot 4 weken na de laatste pil niet behandeld worden. Dit dient minimaal 24 uur voor de behandeling doorgegeven te worden.

Wanneer er bij de afspraak in de kliniek blijkt dat bovenstaande punten toch van toepassing zijn kan de behandeling niet plaatsvinden en zijn we genoodzaakt 50% van het bedrag in rekening te brengen.

7. Betaling

Openstaande facturen moeten altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betaald zijn, indien anders afgesproken.

8. Uitvoering behandeling

 1. BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic is aangesloten bij het kwaliteitscentrum paramedici en Nederlandse vereniging huidtherapeuten (NVH). BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Wanneer u het behandeladvies of thuiszorgadviezen niet (goed) uitvoert, kan er geen resultaat gegarandeerd worden.
 3. Wanneer de behandelaar uw wens/wijziging voor een behandeling niet veilig/verantwoord vind, wordt de behandeling niet uitgevoerd.

9. Klachten en geschillen

 1. Heeft u klachten? Meld dit dan binnen een maand na behandeling bij BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic.
 2. Daarnaast kunt u een klacht melden bij het klachtenloket paramedici. Een klacht indienen kan via de deze link.

10. Aansprakelijkheid

 1. BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic is alleen aansprakelijk voor directe schade door behandelingen en producten aan u.
 2. BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 4. De aansprakelijkheid geldt niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van uzelf of gebruik van producten of behandelingen die niet bij BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic worden aangeboden of verkocht.

11. Privacy Statement
BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op www.byboclinic.nl.

12. Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic alle informatie van u geheimhouden tegenover derden.
 2. BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic zal de informatie die door u is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. BY BO | Beauty – Skin & Laser Clinic zal de inhoud van uw behandelovereenkomsten, behandelverslagen en behandelgeschiedenis niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 4. U heeft onder nom van de AVG en de WBGO altijd recht op inzage of een kopie van uw gegevens, behandelovereenkomsten, behandelverslagen en behandelgeschiedenis. Wilt u dit? Neem dan telefonisch contact op.

13. Toepasselijk recht
Nederlands recht.

14.Bevoegde rechter
Rechtbank Rechtbank Oost-Brabant.